Od 10 maja można składać wnioski o zaliczki na 7 działań z PROW 2007 – 2013

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007 – 2013:

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. nr 57 z 2010 r., poz. 351), od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007 – 2013:

 1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
 2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ” Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 6. Wdrażanie projektów współpracy,
 7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Ze względu na regulacje prawne ujęte w zapisach ww. ustawy, ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:

 • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy o przyznanie pomocy – powinni złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.,

 • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie przyznano im jeszcze z ARiMR pomocy (nie zawarto umowy), a chcą skorzystać z zaliczki, powinni złożyć wniosek o zaliczkę w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Wniosek o zaliczkę – otwórz