Odnowa i rozwój wsi

stowarzyszenie narew

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”


I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 08 stycznia 2010 roku do 05 lutego 2010 roku do godziny 15.00

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 17.00

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD N.A.R.E.W.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • Wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na stronie internetowej stowarzyszenia

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z odnową i rozwojem wsi”

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w 2009 roku

 • 1 000 000,00 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, tel./faks: 85 650 51 04, czynne w godzinach 08.00 – 17.00 oraz na stronie stowarzyszenia: www:stowarzyszenienarew.org.pl

Zarząd LGD N.A.R.E.W.

POBIERZ DOKUMENTY:

 1. wzór wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do wyboru projektu

 2. instrukcja wypełnienia wniosku

 3. lokalne kryteria wyboru operacji