Odnowa i Rozwój Wsi – V nabór

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania

ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 02 listopada 2012 roku do 15 listopada 2012 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • Biuro Stowarzyszenia LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 15.00;

 • wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na CD/DVD (na ww. nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek )

 • wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu; złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii (3 egzemplarz wniosku); potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.;

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;

 • na stronach www LGD N.A.R.E.W. oraz Urzędu Marszałkowskiego wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

  2. karta zgodności z LSR,

  3. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „odnową i rozwojem wsi”

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” do finansowania:

 • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „Odnową i rozwojem wsi”.

V. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/OiRW/V/2012:

 • 237 152,00 zł

 

 

VI. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104 oraz na stronie stowarzyszenia: www: stowarzyszenienarew.org.pl.
 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 15.00

Do pobrania:

Nowy wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia wniosku (wersja 5z)