Pierwsze spotkania konsultacyjne na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – gm. Zawady i gm. Kobylin-Borzymy

W dniu 25 września 2015r. pracownicy Biura LGD N.A.R.E.W. rozpoczęli cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin należącymi do Stowarzyszenia poświęconym przygotowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Na pierwsze z nich udaliśmy się do gminy Zawady – nowoprzyjętego członka zwyczajnego (lipiec 2015), gdzie w  sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie z mieszkańcami reprezentującymi wszystkie trzy sektory, tj. gospodarczy, społeczny i publiczny. Celem spotkania było wspólne dokonanie analizy SWOT dla gminy Zawady, na podstawie której ustalone zostały moce i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Podobny charakter miało popołudniowe spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kobylinie-Borzymach, na które przybyło 13 osób (w Zawadach – 11). Tu również podstawowym celem spotkania było przeprowadzenie badania potencjału tej Gminy. Praca w grupach grupowa wykazała, że szansą na rozwój turystyki w regionie Gminy Zawady może być Jezioro Maliszewskie, wypromowanie bunkra – miejsca śmierci dowódcy obrony odcinka Wizna, kpt. Raginisa w 1939r. w Górze Strękowej oraz wykorzystanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej znajdującego się również w tej miejscowości. W Kobylinie-Borzymy, jako główną mocną stronę mieszkańcy wskazali rozbudowę drogi S8, potencjał ochotniczych straży pożarnych działający na ich obszarze oraz posiadanie na swoim terenie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego. W Kobylinie-Borzymach wskazali oni również, iż celem szczegółowym dotyczącym rozwoju ekonomicznego nie powinien być rozwój regionu oparty na produkcie lokalnym. W obu gminach zostały zebrane również pomysły na zadania do realizacji w nowej perspektywie oraz w obu jako szczególną grupę docelową wskazano młodzież. Wypracowane podczas obu spotkań materiały posłużą do utworzenia tzw. Matrycy logicznej, stanowiącej podstawę opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W..