• Bez kategorii

Projekt „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”
nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0239/18; nr umowy: UDA-RPPD.09.01.00-20-0239/18-01
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2019 – 30.09.2020 roku
WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 051 656,00 zł DOFINANSOWANIE z UE – 994 514,00 zł

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH):
04.03.2019 – 14.04.2019 roku

Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 30 osób pozostających bez pracy oraz wsparcie utworzenia 21 nowych działalności na obszarze LGD N.A.R.E.W. poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • mieszkańców z obszaru LGD N.A.R.E.W. tj. z terenu gmin: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady, które są osobami fizycznymi powyżej 30 roku życia będącymi osobami:bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).
 • osób, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z grup:
  • osób starszych po 50 roku życia,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

WSPRACIE PROJEKTU:

 • Wsparcie doradcze dla 35 Uczestników Projektu – I etap (rekrutacja);
 • Wsparcie doradcze dot. biznesplanu dla 30 Uczestników projektu – II etap (przygotowanie biznesplanu);
 • Wsparcie finansowe oraz doradztwo biznesowe dla 21 Uczestników Projektu – III etap (przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego):
  • bezzwrotne dotacje w wysokości do 26 000,00 zł na jednego UP;
  • wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, w tym:
   • 6 miesięcy w wysokości 1 700, 00 zł miesięcznie na jednego UP,
   • 6 miesięcy w wysokości 520, 00 zł miesięcznie na jednego UP.

Szczegółowe informacje – www.gornanarew.pl