Relacja z konsultacji społecznych na terenie gmin planowanych do objęcia LSR

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych, dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w okresie sierpień-wrzesień 2022r. spotykaliśmy się z mieszkańcami wszystkich 11 naszych gmin członkowskich.

W spotkaniach wzięło udział 82 osoby, w tym przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, członkowie KGW, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. reprezentowali pracownicy biura.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD. Dążyliśmy do określenia celów i ustalenia ich hierarchii LSR, a także do zidentyfikowania grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.

Spotkania prowadziła pani Beata Jonio-Nikitorowicz, która przedstawiła możliwe działania i cele wytyczone przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania 2021-2027.

Uczestnicy dyskutowali nad mocnymi i słabymi stronami obszaru naszego LGD, wskazywali szanse i zagrożenia. Poprosiliśmy również uczestników spotkania o wypełnienie ankiet dotyczących potrzeb ich gminy. Ankiety dostarczyły nam ważnych informacji m.in. o tym co mieszkańcy sądzą o swojej gminie, jak oceniają jej potencjał, jakie są ich oczekiwania i jakie zadania powinniśmy wesprzeć środkami z nowej perspektywy finansowej. Na tej podstawie określiliśmy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań za współpracę!!!