Spotkania konsultacyjne na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zakończone

W 08 i 09 października 2015r. w kolejnych gminach członkowskich Stowarzyszania N.A.R.E.W.: Turośni Kościelnej, Choroszczy i Łapach, odbyły się konsultacje społeczne kończące kolejny etap przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020.

Również i podczas tych spotkań uczestnicy wspólnie określili mocne i słabe strony swoich obszarów, a także szanse i zagrożenia dla ich dalszego rozwoju. W oparciu o diagnozę definiowane były cele pracy nad obszarem, a także wskazane przykłady działań, które przyczyniają się do niwelowania określonych problemów. W gm. Choroszcz zwrócono szczególnie uwagę na zanikanie zainteresowania wytwarzania istniejących na ich terenie produktów lokalnych – serów oraz ogórków i kapusty kiszonej, a w rozwinięciu tego obszaru upatrują szansę rozwój ekonomiczny poszczególnych podmiotów gospodarczych. W gm. Łapy wskazano na olbrzymi potencjał gospodarczy w wybudowanej tu strefie ekonomicznej i prężnie działających wielu organizacji pozarządowych. Uczestnicy konsultacji analizowali także do jakich grup społecznych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, należy kierować wsparcie w pierwszej kolejności.
Wszystkie wnioski z konsultacji będą stanowiły podstawę dalszej działalności Stowarzyszenia. Taki oddolny charakter prowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczyni się do efektywniejszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki życzliwości włodarzy gmin i ich zaangażowaniu spotkania odbywały się w przygotowanych salach urzędów gmin lub ośrodkach kultury, za co chcielibyśmy im serdecznie podziękować.