Szkolenie „Lokalne Grupy Działania a planowanie strategiczne przyszłego okresu programowania” – Hotel „Knieja” w Supraślu – 14 / 15 listopada 2013 roku

W dniach 14 – 15 listopada 2013 roku pracownicy Biura Stowarzyszenia, członek Zarządu – Pan Sławomir Halicki, członkowie Rady – Pani Urszula Jabłońska i Pan Paweł Kondracki oraz członek stowarzyszenia – Pani Agnieszka Filipczuk – Żamojda uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Knyszyńska”

 

Celem szkolenia była odpowiedź na sygnalizowaną przez lokalne grupy działania potrzebę zaplanowania wspólnych działań dotyczących przyszłej realizacji PROW. Było ono również szansą na aktualizację i wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju podlaskich lokalnych grup działania, wymiany doświadczeń oraz przygotowania wspólnego stanowiska w kontekście dyskusji trwającej w województwie dotyczącej przyszłej perspektywy finansowania.

 

W trakcie szkolenia specjaliści prowadzący wykłady określili stan prac nad dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego i PROW-u w zakresie RKLS, wprowadzili do strategicznego planowania nowych strategii wielofunduszowej, w tym umowy Partnerstwa. Najważniejszym elementem szkolenia była praca w grupach, gdzie nastąpiła analiza i aktualizacja dokumentów strategicznych w każdej z Lokalnych Grup Działania w kontekście kierunków i dokumentów strategicznych: SWOT-u, drzewa celów głównych i szczegółowych, zakresu przedsięwzięć planowanych w ramach CLLD. W naszej grupie – prowadzonej przez Panią Joannę Sokólską, były również: LGD „Puszcza Knyszyńska” oraz LGD „Królewski Gościniec Podlasia”. Prace w grupach okazały się bardzo interesujące i ciekawe, ukazały, iż problemy w poszczególnych LGD są zbliżone, a wspólne ich rozwiązywanie o wiele łatwiejsze.