Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 2011

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

 

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 15 kwietnia 2011 do 29 kwietnia 2011 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 16.00,

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce zamieszczenia dokumentacji konkursowej:

 • wzór formularza w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest poniżej oraz na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl, i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl.

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich , ul. Kleeberga 20 oraz w ARiMR, ul. Lipowa 32A;

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się na stronie internetowej stowarzyszenia i w biurze LGD, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20 oraz ARiMR, ul. Lipowa 32A; następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w ramach: „Karty zgodności operacji z LSR” oraz „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw

  3. załączniki do wniosku,

  4. narzędzia pomocnicze.

IV. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/TirM//III/2011:

 • 223 801,80 złotych

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” do finansowania:

 • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw”

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 650 51 04, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl

 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy oraz EPO w wersji Adobe Reader dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa