„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór VI

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 03 października 2011 do 17 października 2011 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 16.00,

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce zamieszczenia dokumentacji konkursowej:

 • wzór formularza w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny na stronach internetowych: stowarzyszenia: www.stowarzyszenienarew.org.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich , ul. Kleeberga 20 oraz w ARiMR, ul. Lipowa 32A;

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się na stronie internetowej stowarzyszenia i w biurze LGD, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20 oraz ARiMR, ul. Lipowa 32A; następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w ramach: „Karty zgodności operacji z LSR” oraz „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw”

  3. załączniki do wniosku,

  4. narzędzia pomocnicze.

IV. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/TirM//VI/2011:

 • 240 921,30 zł złotych

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” do finansowania:

 • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw”

VI. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 650 51 04, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl

 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania:

1. wzór wniosku o przyznanie pomocy (wersja Microsoft Excel)
2. załączniki do wniosku

a) Ekonomiczny Plan Operacji (wersja Microsoft Excel)

b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością,

d) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

e) oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej.

3. Karty: „Karta zgodności operacji z LSR” oraz „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw”,

 

4. Narzędzie pomocnicze:

Wniosek o przyznanie pomocy oraz EPO w wersji Adobe Reader dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa