Usunięcie braków / oczywistych omyłek we wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wraz z załącznikami wskazanych przez Instytucję Zarządzającą

W dniu 27 stycznia 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. działając na podstawie Uchwały NR W/III/05/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Stowarzyszenia do usunięcia braków / oczywistych omyłek we wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wraz z załącznikami wskazanych przez Instytucję Zarządzającą, usunął następujące braki / oczywiste omyłki we wniosku wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

1. W załączniku nr 1 do wniosku, tj. w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020:
1) w pkt. 3.9.: „Problemy i obszary interwencji odnoszące się do grup docelowych szczególnie istotnych w LSR” (strona 37), w treści poprawiono:

  • z „bezrobotna młodzież (do 30 r.ż)” na: „bezrobotna młodzież (do 35 r.ż.)”
  • z „osoby starsze (po 55 r.ż.)” na: „osoby starsze (po 50 r.ż.)”.

2) w Rozdziale V Cele i wskaźniki, w Tabeli 27: „Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników, adekwatnie do wymogów RPOWP oraz PROW i SRWP 2020”, w kolumnie „Produkt (przedsięwzięć) odnoszących się do przedsięwzięć: 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 2.2.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.3. (strony 43-48) wykreślono wyrażenie „w tym”.
3) w Rozdziale V Cele i wskaźniki, w PRZEDSIĘWZIĘCIU 3.3.2: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD (strona 57), wykreślono pierwszy podpunkt o następującej treści:
Rozszerzenie oferty przedszkoli z terenu LGD N.A.R.E.W. o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów u dzieci, w tym m.in. zajęcia specjalistyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym; wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;.
4) w Rozdziale V Cele i wskaźniki, w Tabeli 28: „Cele i wskaźniki LSR N.A.R.E.W.”, w kolumnie: „Wskaźniki produktu / Nazwa” odnoszące się do przedsięwzięć: 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 2.2.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.3. (strony 61-68) wykreślono wyrażenie: „w tym”.
5) w Rozdziale V Cele i wskaźniki, w Tabeli 28: „Cele i wskaźniki LSR N.A.R.E.W.” w kolumnie „Przedsięwzięcia” zmieniono numer przedsięwzięcia: Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W. pozostających poza rynkiem pracy” z „3.3.2.” na „3.3.3.” (strona 68)
6) w Rozdziale V Cele i wskaźniki, w Tabeli 28: „Cele i wskaźniki LSR N.A.R.E.W.”, w przedsięwzięciu 2.2.1. zmieniono nazwę wskaźnika produktu (strona 64):

  • „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych” na „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

7) w treści Załącznika nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020: „Plan Działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu”, w kolumnie: „Nazwa wskaźnika” odnoszące się do przedsięwzięć: 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 2.2.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.3. (strony 93-100), wykreślono wyrażenie: „w tym”.
8) w treści załącznika nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020: „Plan Komunikacji w LGD N.A.R.E.W.”, w Tabeli: Opis działań komunikacyjnych/grup docelowych / środków przekazu / wskaźników i efektów”, w kolumnie: „Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe, w tym defaworyzowane)” w wierszach: 1, 3 i 6 (strony 104-106) w treści poprawiono:

  • „bezrobotna młodzież (do 30 r.ż)” na: „bezrobotna młodzież (do 35 r.ż.)”
  • „osoby starsze (po 55 r.ż.)” na: „osoby starsze (po 50 r.ż.)”

2. W załączniku nr 7 do wniosku, tj. w Tabeli: „Grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w jej ramach wraz z opisem planowanego wsparcia”, w kolumnie: Grupa defaworyzowana, która uzyska wsparcie w ramach LSR, zmieniono:

  • w wierszu 1 – „bezrobotna młodzież (do 30 r.ż)” na: „bezrobotna młodzież (do 35 r.ż.)”
  • w wierszu 3 – „osoby starsze (po 55 r.ż.)” na: „osoby starsze (po 50 r.ż.)”.

3. W załączniku nr 9 do wniosku, tj. „Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”, w Załączniku nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji: „Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”, w opisie dotyczących: Kryterium nr 2 (strona 11), Kryterium nr 15 i Kryterium nr 16 (strona 15), zmieniono:

  • „bezrobotna młodzież (do 30 r.ż)” na: „bezrobotna młodzież (do 35 r.ż.)”
  • „osoby starsze (po 55 r.ż.)” na: „osoby starsze (po 50 r.ż.)”.
Poprawa braków / oczywistych omyłek nie doprowadziła do istotnych modyfikacji powyższych dokumentów a są one jedynie następstwem wezwania Instytucji Zarządzającej.
Poprawiona dokumentacja została przekazana w tym samym dniu do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Teksty jednolite Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020 oraz Księgi procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenienarew.org.pl. w zakładce „Dokumenty do pobrania”.