Uwaga! Zmiany w oznakowaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania wszystkich projektów dofinansowanych ze środków UE.

Do dotychczas obowiązującego zestawu znaków (logo Funduszy Europejskich oraz flaga Unii Europejskiej z odpowiednimi podpisami, a w przypadku programów regionalnych również logo województwa) zostały dodane barwy narodowe – flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba podkreślić, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej, czyli zgodnie z Ustawą o symbolach państwowych – białym i czerwonym. W przypadku wersji czarno-białej beneficjenci nie muszą uwzględniać flagi RP w zestawie logotypów.

Nowe zasady oznakowania projektów obowiązują wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy (i aneksy do umów) o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 roku.

Ta zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty, które otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej są także częściowo finansowane ze środków krajowych.

Zmiany oznakowania projektów uregulowane zostały w zmodyfikowanej Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

– działania informacyjne i promocyjne,
– dokumenty związane z projektem oraz dokumenty przeznaczone dla uczestników projektów,
– miejsce realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

– znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
– znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
– flagę Rzeczypospolitej Polskiej (w wersji pełnokolorowej),
– w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również logo województwa.

Zestawienie znaków EFS

Zestawienie znaków EFRR