V nabór – małe projekty (MP)

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla

MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 18 października 2010 roku do 10 listopada 2010 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 16.00
 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.;
 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;
 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:
  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,
  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z małymi projektami” (brak minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez LGD),
  3. wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

IV. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/MP/V/2010

 • 274 244,00 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104 oraz na stronie stowarzyszenia: www: stowarzyszenienarew.org.pl
 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania:

 

wzór wniosku wraz z załącznikami
instrukcja wypełnienia wniosku
karta oceny operacji według lokalnych kryteriów

 

karta oceny zgodności z LSR

 

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych