VI posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z wpłynięciem protestów w ramach naboru Nr 5/2017 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy, iż 4 lipca 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się VI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
5. Prezentacja protestów złożonych do Naboru nr 5/2017.
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczących poszczególnych operacji.
8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
9. Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia