Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 05.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 05 czerwca 2023r. o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022/przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022r. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 10. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materiały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: