Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 07 grudnia 2017r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD N.A.R.E.W.”
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr W/II/10/11 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 7 grudnia 2017r roku godz. 15.30 w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 23 Statutu Stowarzyszenia zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Prosimy więc o obowiązkową obecność.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: