Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 07 marca 2013 roku (czwartek)

Zgodnie z „Uchwałą nr Z/I/02/13 Zarządu Stowarzyszenia  N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszam Państwa się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4  w dniu 07 marca 2013 roku na godzinę 15.00.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Zarządu:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 13 grudnia 2012
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012
7. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2013
8. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
    a) zmiana w harmonogramie naboru wniosków wraz z budżetem;
    b) liczby członków Stowarzyszenia
9. Wolne wnioski
10.Zamknięcie Zebrania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 07 marca 2013 roku na godzinę 16.00 w tym samym miejscu.