• Bez kategorii

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

W dniu 13 października 2015r (wtorek) o godzinie 15.00. w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Obrady rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia – P. Urszula Jabłońska, następnie na prowadzącego Zebrania wybrany został Wiceprezes Zarządu, Pan Ryszard Modzelewski – Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego. Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwał w sprawie zmian w dokumentach organizacyjnych Stowarzyszenia: Statucie, Regulaminach Pracy: Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwały w sprawie przyjęcia tych zmian zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano zmian członkowskich w składzie Radzie – organie powołanym do wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenia kwoty wsparcia. Do Rady zostało wybranych 11 osób – przedstawicieli wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia spełniając m.in. zasadę trójsektorowości, czyli reprezentacji sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego. Dodatkowo uzupełniono skład członków Zarządu o przedstawicieli dwóch nowoprzyjętych Gmin członkowskich – Krypna i Zawad.
Omówiono również przyszłe plany Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju – nadrzędnego dokumentu Stowarzyszenia, który określa jego misje, cele i podejmowane działania, wynikające z dogłębnej analizy obszaru działalności LGD.