Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 14 lutego 2017r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18 – 100 Łapy

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 212 grudnia 2016r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Po zakończeniu obrad przewidziane jest wystąpienie przedstawicieli FOTON TECHNIK – prezentacja „Słoneczne Wrota Podlasia” fotowoltaika finsnowana ze środków UE.”

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 14 lutego 2017r roku godz. 15.30 w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 23 Statutu Stowarzyszenia zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Prosimy więc o obowiązkową obecność.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: