Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 14 marca 2019r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 14 marca 2019 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kulturyw Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 /przyjęcie bilansu, rachunku zyskow i strat/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi za 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: