Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 26 lutego 2105 roku

Zgodnie z „Uchwałą nr Z/I/02/15 Zarządu Stowarzyszenia  N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 16 stycznia 2015 roku  w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku” zapraszamy Państwa na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 26 lutego 2015 roku na godzinę 15.00. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 24 września 2014 roku.
 4. Podjęcie Uchwały nr W/I/01/15 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  z siedzibą w Turośni Kościelnej  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za rok 2014.
 5. Podjęcie Uchwały nr W/I/02/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014.
 6. Podjęcie Uchwały nr W/I/03/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 7. Podjęcie Uchwały nr W/I/04/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na rok 2015.
 8. Podjęcie Uchwały nr W/I/05/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015  w sprawie określenia sposobu głosowania przy wyborze na członków Zarządu i na członków do Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie Uchwały nr W/I/06/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 10. Podjęcie Uchwały nr W/I/07/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian stanu docelowych wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 11. Podjęcie Uchwały Nr W/I/08/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru nowych członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 12. Podjęcie Uchwały Nr W/I/09/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 13. Wypełnienie przez członków Stowarzyszenia 2 ankiet monitorujących.

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie Zebrania.

 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 26 lutego 2015 roku godz. 16.00 w tym samym miejscu.

Jednocześnie przypominamy – zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia – o obowiązku opłacenia zaległych składek członkowskich w wysokości 50,00 zł za każdy rok (składkę można opłacić na Zebraniu lub wpłacić na konto: 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020) oraz o braniu czynnego udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.