Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 czerwca 2016r

Zgodnie z Uchwałą NR Z/XII/01/16 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 23 maja 2016r.w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godzinie 15.30. w Świetlicy wiejskiej w Barszczówce, Barszczówka 12, 18 – 106 Turośń Kościelna.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 29 grudnia 2015r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diety dla członków Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osób do reprezentowania Stowarzyszenia w Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Księdze Procedur Wyboru Operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 29 czerwca 2016r roku godz. 16.00 w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 23 Statutu Stowarzyszenia zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Prosimy więc o obowiązkową obecność.