Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

 

Zgodnie z Uchwałą nr Z/IX/05/15 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku, zapraszamy członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na Walne Zebranie Członków (WZC), które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek) w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A o godzinie 15.00.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 13 października 2015 roku.
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia:
Podjęcie Uchwały nr W/III/01/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Księgi procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”
Podjęcie Uchwały nr W/III/02/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Księgi procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020.
Podjęcie Uchwały nr W/III/03/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 29 grudnia 2015r roku godz. 15.30 w tym samym miejscu.

Jednocześnie przypominamy – zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia – o obowiązku opłacania składki członkowskiej od osób fizycznych w wysokości 50,00 zł za każdy rok (składkę można opłacić na Zebraniu lub wpłacić na konto: 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020) oraz – zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4) Statutu Stowarzyszenia – o obowiązku czynnego udziału w posiedzeniach jego władz.