Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 8 czerwca 2017r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00. w Świetlicy wiejskiej w Trypuciach, Trypucie 54E, 18-106 Turośń Kościelna

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr W/II/10/11 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 8 czerwca 2017r roku godz. 15.30 w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 23 Statutu Stowarzyszenia zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Prosimy więc o obowiązkową obecność.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: