• Bez kategorii

Warsztat refleksyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD N.A.R.E.W do udziału w warsztacie refleksyjnym, będącym elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. 2014-2020.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 13 lutego 2019r. , o godz. 12:00,w biurze LGD N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.

PROGRAM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

 1. Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR.
 2. Sposób realizacji wniosków/rekomendacji z warsztatu w 2018r.
 3. Dyskusja dotycząca zagadnień :
 4. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 5. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 6. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 7. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 8. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 9. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 10. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 11. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 12. Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje.

Z A P R A S Z A M Y