„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD – wyjazd studyjny”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi realizuje projekt pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD-wyjazd studyjny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-1/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z przedsiębiorczością i turystyką obszaru Grecji oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD z województwa podlaskiego a LGD z Grecji poprzez organizację wyjazdu studyjnego.

Okres realizacji projektu 01.05.2021 – 30.09.2021 r.

Projekt realizuje Priorytet 6 PROW na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 4 KSOW na lata 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich i Działanie 4 KSOW na lata 2014-2020: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.