XLI POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 10/2019, 11/2019 i 12/2019 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w dniu 03 października 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się XLI  posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 7. Dyskusja nad wnioskami.
 8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 10. Wybór operacji do dofinansowania .
 11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.