XLIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 1/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,  zwołuję na dzień 25 marca 2022 r. na godzinę 13:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109 , 18-106 Turośń Kościelna , XLIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
  4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
  7. Wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru Nr 1/2022
  8. Przyjęcie listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.