XXV POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończonymi naborami Nr 1/2021, 2/2021 oraz oceną operacji własnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  zwołuje się na dzień 16 marca 2021 r. od godziny 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
  4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
  7. Wybór operacji do dofinansowania .
  8. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
  9. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.