XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z ponowną oceną protestów do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się w dniu 23 czerwca 2021 r. od godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna, XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
  4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  6. Ponowna ocena protestów do naboru 3/2021
  7. Zamknięcie posiedzenia.