XXXVII posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z wpłynięciem protestów w ramach naboru Nr 5/2019 i 6/2019 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” informujemy, iż 15 lipca 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia  LGD N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna, odbędzie się XXXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 5. Prezentacja protestów złożonych do naboru nr 5/2019 i naboru nr 6/2019
 6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
 7. Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczących poszczególnych operacji.
 8. Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
 9. Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia