Zakończenie projektu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2015

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. złożył wniosek o płatność ostateczną dotyczącą „Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR-u z dnia 28 maja 2009 kończący działania realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W., jak również funkcjonowania Biura Stowarzyszenia w okresie od sierpnia 2009r. do czerwca 2015r.

W tym okresie Stowarzyszenie N.A.R.E.W. przeprowadziło 33 nabory wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” – 8, „Małe projekty” – 9, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 9 i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 7 razy. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 323 wnioski, które oceniono na 17 posiedzeniach rady i wybrano z nich do dofinansowania 252 wnioski. Łączną kwotę na  te działania, czyli 9 741 128,00 zł. wykorzystano 98,58%.

 

W ramach funkcjonowania Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i aktywizacji społeczności lokalnej wykonywało następujące działania:

1.     wydanie materiałów promocyjnych, tj. kalendarzy, ulotek, mapy obszaru, foldery: „Baza Noclegowa”, „Szlaki turystyczne” (również w wersji angielskiej i niemieckiej), „Paszport turystyczny”, wykonanie parasoli, kompletów pocztówek, toreb reklamowych, koszulek, roll-up-ów, kubków, ręczników w kształcie bociana, questów, breloków, pisnów, długopisów, podstawek pod telefony komórkowe, słodyczy reklamowych: cukierki krówki i michałki oraz lizaków, tablic informacyjnych.
 
2.     Udział w Targach Turystycznych – udział 28 razy w Targach Turystycznych lub imprezach o podobnym charakterze/Jarmarki/ w: Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Białymstoku, Kielcach.  Udział w targach miał na celu promocję naszego regionu, przedstawienie jego walorów, produktów lokalnych, zabytków oraz ciekawych miejsc i zachęcenie do odwiedzenia naszych terenów
3.     Współudział w wydarzeniach promocyjnych w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia: współudział w 45 imprezach typu: „Zdobycie Tykocina”, „Dzień Konia”, „Dzień Ogórka”, festyny rodzinne, „Dni Dziecka”, „Sobótka”, Turniej piłkarski, „Dożynki Gminne”, „Pożegnanie wakacji” – dofinansowanie kosztów organizacyjnych i nagród w konkursach i zabawach; współudział w tych wydarzeniach miał na celu zwiększenie rozpoznawalności nazwy i logo Stowarzyszenia wśród mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz przede wszystkim przybliżenie im – poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem – zasad udzielania wsparcia finansowego w prowadzonych naborach wniosków z działań „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” /zdobycie beneficjentów/

4.     Organizacja konkursów o tematyce „N.A.R.E.W.” wraz z wystawami nagrodzonych prac; konkursy miały na celu promocję Stowarzyszenie i jego idei wśród dzieci i młodzieży.

a)  2 razy konkurs plastyczny – efektem było wydanie pocztówek ze zdjęciami nagrodzonych prac

b)  Konkurs literacki – efektem było wydanie tomiku  z wierszami o Stowarzyszeniu

c)  Konkurs fotograficzny – efektem było wydanie  pocztówek z ze zdjęciami nagrodzonych prac

5. Organizacja 2 imprez pn. „Piknik N.A.R.E.W.-iański” w Turośni Kościelnej przy Biurze Stowarzyszenia oraz w Tykocinie; impreza miała na celu integrację członków Stowarzyszenia podczas wspólnej zabawy, zabaw sportowych, spędzanie czasu

6. Szkolenia lokalnych liderów – organizacja łącznie 84 warsztatów / szkoleń / wyjazdów studyjnych; celem ich było zwiększenia aktywności mieszkańców Stowarzyszenia, przybliżenia im możliwości własnego rozwoju oraz potencjału obszarów wiejskich a także sposobu jego wykorzystania,

a)  Szkolenia dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych

b)  Wyjazdy i szkolenia dotyczące zakładania wsi tematycznych

c)  Szkolenia dt. zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych – NGO

d)  Szkolenia w szkołach – dla młodzieży z podstaw przedsiębiorczości

e)  Warsztaty z produktu regionalnego lub lokalnego

f)   Szkolenia / wyjazdy studyjne z tematu dotyczącego agroturystyki

g)  Inne szkolenia /warsztaty, np. z carvingu, wykonywania ozdób wielkanocnych lub bożonarodzeniowych, wykorzystania europalet do budowy mebli, warsztaty decoupage, warsztaty kulinarne, psychologiczne, podnoszenia kompetencji pracowników, wyjazdy studyjne dt. dobrych praktyk w innych LGD, warsztaty rzeźbienia w drzewie/.

7.    Prowadzenie strony internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl – strona stanowi jeden z pierwszych i podstawowych nośników informacji o Lokalnej Grupie Działania, podejmowanych przez nią działaniach i wydarzeniach, organizowanych naborach wniosków, zaproszeń do udziału w szkoleniach czy  wyjazdach.

8.    Wykonało remont biura mieszczącego się w zabytkowym Dworku Myśliwskim w Turośni Kościelnej – dokonano wymiany okien, wymiany instalacji elektrycznej oraz odmalowano ściany, wykonano remont klatki schodowej w poprawą schodów prowadzących na piętro; dokupiono meble /stół konferencyjny, szafy, krzesła/, żyrandole celem poprawa warunków pracy pracowników Biura oraz interesantów.

Na te działania wydano łącznie prawie 1 985 282,00 zł., przy czym koszty bieżące funkcjonowania Biura stanowią 10,66% tych kosztów (przy maksymalnych 15%).

 

W tej chwili trwają prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020. Będzie ona realizowana w ramach RKLS-u (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) i obejmować również środki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Na naszej stronie internetowej będziemy informować o wszystkich wydarzeniach związanych z tymi pracami.