Zakończenie realizacji projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” zrealizowała projekt współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” akr. „KULT”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • Organizacja wizyty studyjnej;
  • Organizacja konkursu – kulinarne tradycje oraz wydanie filmu promocyjnego;
  • Organizacja warsztatów kulinarnych;
  • Opracowanie i wydanie mapy interaktywnej;
  • Organizacja spotkania podsumowującego;

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.