Nabór nr 1/2023 – Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2023

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
3.1. Cel szczegółowy: Społeczność LGD N.A.R.E.W. liderem współpracy i animacji lokalnej do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski 16.03.2023r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski 30.03.2023r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 109,
18-106 Turośń Kościelna


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust.1 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej wraz z załącznikami.
 3. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku dołącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD.
 4. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
 5. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 6. W celu usprawnienia procesu składania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika biura Lokalnej Grupy Działania, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
 7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 8. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
 9. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa.
 10. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w Lokalnej Grupie Działania potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art.42b ust.1 ustawy ROW (Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia nie jest możliwe potwierdzenie złożenia wniosku na jego kopii.
 11. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

1) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców

2) 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku :

 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców.

 Pomoc na operacje w ramach naboru, ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2019 poz.664 t.j. późn. zm.)

1. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji musi być zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 t.j. późn. zm.) w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019.664 t.j. późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) w tym:

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS), oraz na  realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z późn.zm.),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) W ramach przedsięwzięcia przewiduje się w szczególności:

 • realizacja operacji partnerskich oraz wspieranie tworzenia partnerstw między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu społecznego, międzykulturowego i międzypokoleniowego
 • realizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywizujących oraz integrujących mieszkańców;
 • wsparcie oferty kulturalnej, sportowej, organizacji czasu wolnego w instytucjach kultury, sportu, centrów aktywności lokalnej (np. świetlic wiejskich), bibliotekach;
 • wzmacnianie kapitału społecznego i partycypacji społecznej, m.in. wsparcie edukacji obywatelskiej, komunikacji z mieszkańcami, w tym podniesienie dostępności i jakości e-usług; wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu, m.in. poprzez poradnictwo obywatelskie, promocję wolontariatu;
 • wsparcie i promocja wzorców współpracy pomiędzy NGO – JST, m.in. promocja wiedzy o budżetach obywatelskich, zlecaniu zadań publicznych, promocji gminnych rad pożytku publicznego, budowaniu partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej, klauzul społecznych;
 • centrum wspierania małych firm i ekonomii społecznej – kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru LGD; wsparcie operacji w zakresie dostarczania usług księgowych, prawnych, szkoleniowych na rzecz organizacji;
 • działania edukacyjne skierowane do miejscowych liderów oraz wsparcie ich w inicjatywach lokalnych;
 • organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz realizacja działań aktywizujących rodziców wraz z dziećmi oraz rodziny;
 • wsparcie wspólnych kompleksowych programów w organizacji czasu wolnego, kulturze i sporcie;

2. Wskaźniki
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu:

– Liczba wspartych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny obszaru

Wskaźnik rezultatu:

– Liczba operacji realizowanych w partnerstwach

3. Wnioskodawca

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczone są Jednostki Sektora Finansów Publicznych.

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

1) Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki pkt 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:
a) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
b) Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
c) Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
d) Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
e) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
f) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
g) Podmiot ten wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

h) Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
i) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

VI. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

1) Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
b) zakupu robót budowlanych lub usług,
c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
f) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
g) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt. e i f, w tym materiałów,

h) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów związku z zatrudnieniem tych pracowników,
i) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.),
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168;

3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów;

5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;

6) Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu, o którym mowa w pkt. 5, nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

7) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
a) poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b) poniesione zgodnie z przepisami:
– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

8) środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

VII. Kryteria wyboru operacji
1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 32 pkt
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi pkt 12,8


2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w części A, § 13 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

VIII.  Finanse

1. Minimalna całkowita wartość operacji:  nie mniej niż 50 000,00 zł.,

2. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 000,00 zł na jednego beneficjenta,

3. Limit pomocy w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 000,00 zł na jednego beneficjenta.

4. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi:

 • 114 897,20 Euro
 • 459 588,80 zł po kursie: 4 zł/euro

5. Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Podlaskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

IX. Niezbędne dokumenty

1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.: 

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, Wniosek o przyznanie pomocy, Wniosek o płatność i umowa:

1) strona internetowa LGD N.A.R.E.W.: www.stowarzyszenienarew.org.pl

2) bezpośrednio w Biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 109, 18 – 106 Turośń Kościelna

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

X. Inne ważne informacje

1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa  w części A, §  16  „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:

Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:

 1. Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1167 z późn.zm.);
 2. Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2020 poz. 217 z późn.zm.);
 3. Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ;
 4. Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców(Dz.U. 2019 poz. 1292 t.j. z późn.zm.);
 5. Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn.zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn.zm.); 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE. L 187, str. 1, z 26.06.2014, z poźn. zm.);
 9. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.;
 10. Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Wskazówki do formularzy wniosków w .xls

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

6) Formularz wniosku o płatność

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dodatkowe dokumenty LGD

1) karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)

2) dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)

3) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał). 

Dane kontaktowe  
W sprawach dotyczących naboru informacji udziela:

Radosław Chełstowski  – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Tel. 601-890-187, 
e-mail: r.chelstowski@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 109
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 601-890-187, 601-890-186
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy