NABÓR NR 8/2022 – PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2022

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W. do 2023 r.

Przedsięwzięcie: 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków

Termin od którego można składać wnioski 25.11.2022r. od godziny 8:00

Termin do którego można składać wnioski 09.12.2022r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,

ul. Lipowa 109,

18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust.1 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej wraz z załącznikami. W tym przypadku  biznesplan jest składany na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD).
 3. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku dołącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD.
 4. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
 5. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 6. W celu usprawnienia procesu składania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika biura Lokalnej Grupy Działania, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
 7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 8. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
 9. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa.
 10. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w Lokalnej Grupy Działania potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art.42b ust.1 ustawy ROW (Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia nie jest możliwe potwierdzenie złożenia wniosku na jego kopii.
 11. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia

 1. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 75 000,00 zł.
 2. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia

1. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji musi być zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 t.j. z późn. zm.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019.664 t.j. z dnia 2019.04.09 z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju w tym:

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiąganie zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS), oraz na  realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

2. Wskaźniki

Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu:

– Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1

Wskaźnik rezultatu:

– Liczba utworzonych miejsc pracy – 1

3. Wnioskodawca

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki pkt 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

a) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
b) Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
c) Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem
d) Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
e) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
f) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
g) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

5. Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w  tym zakresie

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności,

lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę.

2a) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

6. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

a) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
b) Górnictwo i wydobywanie;
c) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
d) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
e) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
f) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
h) Produkcja metali;
i) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
j) Transport lotniczy i kolejowy;
k) Gospodarka magazynowa.

VI. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

1. Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2019.664 t.j. z dnia 2019.04.09 z późn. zm.);

2. Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR.

3. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

a) Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:

 • złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją

b) Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

 • operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
 • beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz
  • Zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub (w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego) zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności
  • Utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom

VII. Kryteria wyboru operacji

1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 46 pkt
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 18,4 pkt

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w części A, § 13 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

VIII.  Finanse

1. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru:

 • 180 223,50 €
 • 720 894 zł po kursie 4 zł/euro

2. Premia w wysokości 75 000,00 zł na jedną operację.

IX. Niezbędne dokumenty

1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.:

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, Wniosek o przyznanie pomocy, Wniosek o płatność i umowa:

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

X. Inne ważne informacje

1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa  w części A, §  16  „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:

 1. Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
 2. Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
 3. Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ;
 4. Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ;
 5. Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 6. Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.;
 7. Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. ;
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.;
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.; 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.;
 10. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.;
 11. Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 października 2021 r.
 12. Wytyczne nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 3. Biznesplan (wersja 5z)
 4. Wzór umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) (.pdf)
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)
 6. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Dodatkowe dokumenty LGD

 1. karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)
 2. dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)
 3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał). 

Dane kontaktowe  

W sprawach dotyczących naboru informacji udziela:

Radosław Chełstowski  – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Tel. 601-890-187,
e-mail: r.chelstowski@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 109
18-106 Turośń Kościelna
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy